Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og omegn  

                                1950 - 2010

VISIONÆRE KUNSTINTERESSEREDE

Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn kan

i 2010 markere, at det er 60 år siden, at en lille kreds af

kunstinteresserede herningensere tænkte og formulerede

ideen om at formidle kunst ud i private hjem til en medlemsskare,

der efterfølgende én gang om året mødtes til auktion over de

cirkulerede værker.

Allerede i efteråret 1949 samledes tre initiativtagere til forberedende møder, hvor man lagde planer for, hvorledes man skulle udvikle tanken om at formidle kunst til kunstinteresserede hjem.

Indledningsvis skulle man formulere vedtægter og skaffe medlemmer. Og ikke mindst skulle man skabe kontakter til kunstnere, der ville interessere sig for salg af værker til kunstcirklerne.

Foregangsmændene var Anton Boesen, Frederik Dam og Leo Hindborg Frederiksen. – Anton Boesen blev Sammenslutningens første formand. Men blot i perioden 1950-1952, idet han herefter blev ansat i en landsdækkende organisation under navnet Sammenslutningen af Danske Kunstcirkler.

Forberedelserne forud for dannelsen af Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn foregik i Anton Boesens hjem på H.C. Ørstedsvej 17 i Herning. Her afviklede man de første år alle mødeaktiviteter og indkøb af kunst i hjemmets dagligstue.

Det første år lykkedes det at hverve medlemmer til 2 kunstcirkler med 10 medlemskaber i hver. Ved årets udgang afvikledes den første auktion i december 1950.

Det økonomiske startgrundlag var de første år baseret på et lån i den lokale bank. – En vis forsigtighed i forbindelse med indkøb fornemmes i den omstændighed, at der blandt værkerne, der blev sendt rundt til medlemmerne også var flere kunstbiografier.

Omsætningen på den første auktion i 1950 er ikke kendt. Men året efter - i 1951 - var den samlede omsætning i forbindelse med auktionen kr. 2.815,-. Det lyder beskedent, når det samtidigt oplyses, at medlemstallet var steget til 40 medlemmer organiseret i 4 cirkler. Der har været muligheder for gode indkøb på auktionen, når der bl.a. var værker af kunstnere som Helge Nielsen, Mogens Balle og Johs. Hoffmeister under hammeren.


IDEEN

Ideen med at lade kunstnernes værker cirkulere i lukkede medlemskredse blev godt modtaget og udviklet ikke blot i Herning, men også efterfølgende i en lang række andre danske byer.

Tanken at lade kunstværker flytte rundt i private hjem stimuleredes af, at der i efterkrigsårene var en tiltagende interesse for tidens kunst. Foregangsmændene fandt det utilstrækkeligt at der på traditionelle kunstudstillinger kun var ganske kort tid til at studere de enkelte værker.

Grundideen var, at man via et medlemskab af en kunstcirkel kunne have de enkelte værker til skue i sit hjem i en hel måned. Dermed havde man helt anderledes god tid til at nyde eller afkode budskaberne i de enkelte værker.

Et væsentligt og bærende princip var fra begyndelsen, at medlemskabet af kunstcirklerne ikke måtte udvikles til noget forretningsmæssigt. Dette ikke-merkantile princip holdes stadig i hævd.

60 år efter starten fastholder Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn stadig mange af de vedtægtsmæssige beslutninger, man vedtog dengang. – Det er stadig et forretningsudvalg, der under ansvar overfor generalforsamlingen forestår den daglige drift vedrørende indkøb af kunst og organisering af kunstcirklerne. Den årlige generalforsamling og auktion afvikles traditionelt hvert år   i december på Hotel Eyde i Herning.


MEDLEMSANTAL OG OMSÆTNING

Undervejs er der naturligvis sket en udvikling i omsætningen på den årlige auktion. Det er sket som en konsekvens af den almindelige prisudvikling, men også som følge af en udvikling i antallet af cirkler.

I de seneste 11 år frem til jubilæumsåret har der stabilt være 8 cirkler med 10 medlemskaber i hver.

Der er 5 cirkler i Herning. Derudover er der en cirkel i Thisted, Holstebro og på Nordfyn.

Dannelsen af kunstcirkler udenfor Herning er sket i forbindelse med fraflytning af medlemmer, der har ønsket at kunne fortsætte tilknytningen til Sammenslutningen ved at etablere en lokal cirkel.

Medlemmerne er trofaste. Flere har været medlemmer i mere end 30 år. Adskillige i over 20 år. Det betyder, at nye interesserede må påregne at skulle være på venteliste i flere år, inden der opstår en mulighed for at blive medlem.

I løbet af de 60 år Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn har eksisteret har 3.480 kunstværker været rundt i medlemmernes stuer. I perioden fra 1950 til 2009 har Sammenslutningen omsat for samlet kr. 3.700.000. – Dette beløb vil naturligvis have en helt anden størrelse såfremt det bliver korrigeret for den prisudvikling, der har fundet sted. Omregnet i nutidskroner vil den samlede omsætning i stedet have været godt 10 mill. kroner.


KUNSTNERE

Det er farligt at fremhæve enkelte kunstnere, der har leveret værker til Sammenslutningen, frem for andre.

Rækken af kendte kunstnere er naturligvis lang, når der igennem 60 år har været flere tusinde værker i cirkulation. I et tilbageblik er det alligevel interessant at kunne nævne en perlerække af kendte kunstnere fra Sammenslutningens første årti.

Det er navne som Mogens Balle, Asger Jorn, Carl Henning Pedersen, Sv. Dalsgaard, Wilhelm Freddie, Per Kirkeby, Robert Jacobsen. En lang, lang række af spændende kunstnernavne er siden hen fulgt efter.

I Herning verserer en beretning om et tidligere medlem af Sammenslutningen. I den fortælles, at pågældende tilbage i 50-erne købte et maleri af Asger Jorn på auktionen. Ganske billigt dengang. Men et godt køb. - Ejeren af værket skilte sig senere af med maleriet. Salget indbragte tilstrækkeligt til at familien efterfølgende kunne købe en helt ny bil for pengene.


TRADITIONER

Helt tilbage fra starten har det været en tilbagevendende tradition, at den årlige generalforsamling og auktion over årets værker blev afholdt den første mandag aften i december på Hotel Eyde i Herning.

På auktionsdagen er der mulighed for allerede om eftermiddagen at besigtige de udstillede værker inden aftenens auktion.

Forinden aftenens højdepunkt – auktionen – præsenteres medlemmerne for formandens beretning og kassereren aflægger årsregnskab.

Derpå går selve bortauktioneringen af kunstværkerne i gang.

I løbet af aftenen afbrydes auktionen i kort tid for at medlemmerne kan nyde et traktement og et glas vin.

Der deltager sædvanligvis over 120 medlemmer i den årlige generalforsamling og auktion.


OPGAVER

Når auktionsaftenen er slut, er det forretningsudvalgets opgave at gøre alt klar til det følgende års cirkulation af værker.

Det indebærer, at forretningsudvalget i løbet af året – inden december – har nyindkøbt omkring 80 nye værker. Disse værker skal registreres og placeres i de 8 cirkler. Omkring juletid kan de nye værker derpå formidles ud til medlemskredsen, der selv resten af året sørger for at aflevere værkerne hver måned til det næste medlem i cirklen.

Det årlige højdepunkt i forretningsudvalgets arbejde er naturligvis generalforsamlingen og auktionen i december.

I årets løb er indkøbene af nye værker en interessant udfordring for forretningsudvalgets medlemmer. Ikke mindst er arbejdet med at finde frem til nye spændende kunstnere motiverende.

Kontakten til kunstnerne, og i særlig grad besøgene og samtalerne på kunstnerens atelier, er oftest gode oplevelser, der giver et godt indblik i den teknik og de tanker, der ligger bag det enkelte værk.


SAMMENSLUTNINGEN AKTUELT OG FREMADRETTET

Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn er velfungerende. En trofast medlemsskare, en lang venteliste og god økonomi er et godt grundlag at basere sig på. Når der til føjes særdeles gode relationer til en lang række kunstnere over hele landet er alle vilkår til stede for at kunne fortsætte en lang, god tradition også efter 60 års jubilæet.

Medlemmerne af Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn kan således se frem til fortsat i forbindelse med de månedlige cirkulationer af kunstværker at modtage billeder, skulpturer eller andre kunstneriske udtryk. Udtryk som man kan fornøjes ved, glædes over eller provokeres af.

På vegne af Forretningsudvalget
Kaj Røjkjær
Formand