Vedtægter for

Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn

1. Sammenslutningens formål er at fremme medlemmernes

interesse for og forståelse af vor tids kunst.
Formålet søges fremmet ved indkøb af malerier og anden kunst

af navnlig yngre nulevende kunstnere.
Efter afsluttet cirkulation af de indkøbte kunstværker afhændes

disse på auktion.
 

2. Sammenslutningen består af kunstcirkler med normalt 10 medlemmer

i hver cirkel.
 

3. Medlemskab i kunstcirklerne er bindende for et år ad gangen. Medlemmerne er pligtige til inden den 1. december at underrette forretningsudvalget om, hvorvidt de ønsker at deltage i det følgende års kunstcirkler.
 

4. Medlemmerne hæfter solidarisk for de forbundne udgifter i forbindelse med  indkøb af kunstværker og med de udgifter, der er forbundet med administration af Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn.
 

5. Medlemmerne hæfter for indkøbsværdien af de Sammenslutningen tilhørende kunstværker, som de til enhver tid måtte have hjemme.
 

6. Sammenslutningen ledes af et forretningsudvalg på 5-7 medlemmer og en suppleant, der konstituerer sig selv, og som har ansvaret for indkøb af kunstværker til kunstcirklerne. Forretningsudvalget er valgt for et år ad gangen. Sammenslutningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
 

7. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år den første mandag  i december i henhold til indkaldelse fra forretningsudvalget med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de mødte. Beslutninger sker ved flertalsafgørelser med én stemme pr. medlemskab.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være forretningsudvalget i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingen.
 

 Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
 1.      Formanden aflægger beretning
 2.      Kassereren aflægger regnskab
 3.      Valg af forretningsudvalg og suppleant
 4.      Valg af revisorer
 5.      Fastsættelse af kontingent og depositum
 6.      Indkomne forslag
 7.      Eventuelt

Efter generalforsamlingen afvikles der auktion over de kunstværker, der har været i cirkulation det pågældende medlemsår.
 

8. Kontingent og depositum fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
 

9. Der indkøbes kunstværker til hver cirkel.
 

10. Kunstværkerne sættes ved forretningsudvalgets initiativ i cirkulation i januar og skal derefter ved medlemmernes egen foranstaltning gives videre i henhold til en på kunstværkerne vedhæftet cirkulationsliste. Ombytning skal ske senest den 3. i hver måned bortset fra juli og december. Medlemmet er pligtig til at tilbagelevere kunstværket til forretningsudvalget i december måned efter indkaldelse.
 

11. I tilfælde af sammenslutningens opløsning overgår en eventuel kassebeholdning til Herning Kunstforening, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. Forinden en eventuel overdragelse af sammenslutningens kassebeholdning afregnes eventuelt udestående fordringer.
 

 

(Vedtaget på generalforsamlingen 2. december 2013)