Vedtægter for

Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn

 1. Sammenslutningens formål er at fremme medlemmernes interesse for og forståelse af vor tids kunst. Efter afsluttet cirkulation af de indkøbte kunstværker afhændes disse på en auktion.

 2. Sammenslutningen består af kunstcirkler med normalt 10 medlemmer i hver cirkel.

 3. Medlemskab i kunstcirklerne er bindende for et år ad gangen. Medlemmerne er pligtige til inden den 1. november at underrette bestyrelsen om, hvorvidt de ønsker at deltage i det følgende års kunstcirkler.

 4. Medlemmerne hæfter solidarisk for de forbundne udgifter i forbindelse med indkøb af kunstværker og med de udgifter, der er forbundet med administration af Sammenslutningen.

 5. Medlemmer hæfter for indkøbsværdien af de tilhørende kunstværker, som de til enhver tid måtte have hjemme.

 6. Sammenslutningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og mindst 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år ad gangen. Det ene år er 2 personer på valg, det næste år er 3 personer på valg. Suppleanten er valgt for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. De har ansvaret for indkøb af kunstværker til kunstcirklerne. Sammenslutningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

 7. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år på den første mandag i december i henhold til indkaldelsen. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Beslutninger sker ved flertalsafgørelser med én stemme pr. medlemskab. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

  Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger regnskab
  4. Valg af bestyrelse og suppleant
  5. Valg af revisorer
  6. Fastsættelse af kontingent og depositum
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

  Efter generalforsamlingen afvikles der auktion over kunstværker, som har været i cirkulation.

 8. Kontingent og depositum fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

 9. Kunstværkerne sættes ved bestyrelsens initiativ i cirkulation i januar. Medlemmerne har selv ansvaret for at videregive kunsten efter cirkulationslisten, som er vedlagt kunstværket.

  Ombytningen skal ske senest den 3. i hver måned bortset fra juli og december.

  I december skal værket afleveres forud for generalforsamlingen og auktionen til den cirkelansvarlige.

 10. I tilfælde af Sammenslutningens opløsning vil en eventuel kassebeholdning overgå til et formål efter generalforsamlingens beslutning. Forinden en eventuel overdragelse af Sammenslutningens kassebeholdning afregnes eventuelt udestående fordringer.

   

  (Vedtaget på generalforsamlingen den 4. december 2023)